1967 Zjazd Delegatów Katowice

 

Z życia P.Z.M.A

IV KRAJOWY ZJAZD DELEGATOW P Z M A

W dniu 26 listopada 1967 r. odbył się w Katowicach IV Krajowy Zjazd Delegatów naszego Związku. W sali kasyna huty Baildon zgromadziło się 52 przedstawicieli ośmiu Kół P.Z.M.A., jak również członków Zarządu Głównego. Przybył także przedstawiciel czeskich akwarystów, Jiri Taborsky.
Zebranych przywitał w serdecznych słowach prezes Z.G., kol. Józef Pilarczyk. Porządek dzienny przewidywał do rozpatrzenia aż 16 punktów. Dzięki doskonałej organizacji i dużemu zainteresowaniu obecnych, wszystkich zagadnienia były omawiane bardzo sprawnie.
Zgromadzeni wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu Głównego za okres od 1959 r. i Głównej Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji uchwalono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
W wyniku przeprowadzonych wyborów, ukonstytuował się nowy skład Zarządu Głównego, w osobach:
prezes – inż. Henryk Kilka,
I wiceprezes – Mirosław Celler,
II      ”           – Władysław Sęk,
sekretarz – Aleksy Moj,
skarbnik – Henryk Grochol,
członek prezydium – Stanisław Sitko,
” ”            – Józef Pilarczyk,
członek Zarządu – dr Ryszard Bielawski,
” ”                – Leszek Michalak,
” ”                 – Jerzy Wieczorek,
” ”                – Henryk Krosny,
zast. członków – Andrzej Biliński,
” ”            – mgr Czesław Jaszczyk,
” ”            – Leszek Szajowski
” ”            – Józef Nobis
” ”            – Edward Pławnicki,

    Zebrani powołali także nowe władze Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
6,6Fot. Henryk Kilka

Bardzo dokładnym odbiciem życzeń i pragnień związkowców, była długa lista wniosków, jakie Komisja zebrała w czasie obrad. Ze względu na ich wagę, jak również dla zorientowania Czytelników, przytaczamy ją w całości.

Rozszerzenie działalności PZMA przez wprowadzenie działu terrarium. Pociągnie to za sobą zmiany w statucie, nazwie Związku i pisma.
Co roku zwoływać Zjazd Krajowy /w drugiej połowie/, dla omówienia spraw organizacyjnych.
Raz w roku organizować sympozjum /w pierwszej połowie/, dla omówienia spraw hodowlanych. Omawiane artykuły przeznaczyć jako materiały instruktażowe dla Kół terenowych, po uprzednim zilustrowaniu ich przeźroczami.
Urządzać wystawy ryb i roślin egzotycznych /ogólnopolskie/, możliwie w tym samym czasie, co sympozjum.
Powołać komisję przy Z.G. do współpracy z zagranicą.
Prowadzić stałą ewidencję gatunków ryb i roślin, aktualnie hodowanych w Polsce.
Zobowiązać Zarząd Główny do wystąpienia w Prezydiach Rad Narodowych /na prośbę zainteresowanych Kół/ o pozwolenie odławiania przez członków PZMA planktonu w wyznaczony przez te Prezydia zbiornikach wodnych, znajdujących się w granicach miasta.
Wydrukować brakujące znaczki składkowe o wartości 5-ciu złotych.
Zatwierdzić składkę członkowską emerytów na 3 zł. miesięcznie.
Zobowiązać Zarząd Główny do regularnego wydawania pisma „Akwarium”, cztery razy w roku.
Powołać Komisję Cennikową, która ustali ceny hurtowe i detaliczne ryb i roślin egzotycznych. Ukróci to żerowanie kupców na hodowcach i zapobiegnie likwidacji wielu dobrych fachowców. Cennik powinien być zatwierdzony przez Państwową Komisję Cen.
Wybory władz Kół terenowych powinny koniecznie odbywać się w styczniu. Pozwoli to zaplanować pracę na cały rok, przez nowe kierownictwo.
Zorganizować związkowy sklep zoologiczny.
Zobowiązać Zarząd Główny do opracowania ramowego planu wydawniczego podręczników fachowych.wg. poszczególnych zagadnień hodowlanych. Pisane dotychczas podręczniki ogólne, z przeznaczeniem dla początkujących, nie odpowiadają obecnym wymogom chwili. Zarząd Główny powinien następnie zabezpieczyć możliwość druku tych prac, które już zostały zgłoszone.
Zobowiązać Z.G. do wszczęcia starań o instalowanie w mieszkaniach hodowców liczników z taryfą nocną.
Zobowiązać Z.G. do ponownych starań w Min.Kultury o przydział papieru na druk czasopisma „Akwarium”.
Rozszerzyć współpracę z młodzieżą szkolną.

Miłym akcentem Zjazdu była uroczystość rozdania dyplomów zasłużonym członkom PZMA. Między innymi otrzymali je: Kol. Franciszek Kawalec, za wyhodowanie nowej formy Gymnocorymbus ternetzi, nazwanej żałobniczką polską; kol. Józef Pilarczyk, za długoletnią i pełną poświęcenia pracę w Zarządzie Głównym; kol: Adam Taborski, za publikację podręcznika akwarystycznego; kol. Aleksy Moj, za wieloletnią i ofiarną pracę w Związku; kol. Mirosław Celler, za budowę Egzotarium w Sosnowcu.
Ze względu na szczupłość miejsca, niesposób jest wymienić wszystkich wystąpień delegatów, określających nie tylko dotychczasową działalność ich Kół, ale także plany na przyszłość. Krajowy Zjazd przyczynił się niewątpliwie do wytyczenia dalszego kierunku rozwoju Polskiego Związku Miłośników Akwarium.
Zespół redakcyjny pragnie tą drogą serdecznie podziękować ustępującemu prezesowi, kol. Józefowi Pilarczykowi, za wielki wkład pracy, jaki dał w czasie pełnienia swojej trudnej, a często niewdzięcznej funkcji; za starania, których nie szczędził dla dobra Związku i pisma „Akwarium”, za miłą i koleżeńską atmosferę, jaką potrafił stworzyć wśród zespołu ludzi, którymi kierował.
Zespół redakcyjny żywi nadzieję, że kol. Józef Pilarczyk włączy się znowu w wir pracy związkowej, gdy tylko zdrowie na to Mu pozwoli.

AKWARIUM NR 2/1968